Bonus: Sjekkliste for å oppfylle lovkravene

Kursleder Wilhelm Joys Andersen har utviklet en sjekkliste med tiltak og handlingspunkter i forhold til å møte det norske lovverkets krav. Denne sjekklisten inngår som del av kursmateriellet.